logo

silent sounding – 2018

silent sounding, Gallery BOA, Oslo.   Artist Janine Magelssen and Siri Austeen

February 8th – February 25 th, 2018.

Silent Sounding is a meeting point where Austeen/ Magelssen explore simple basic principles related to sound, light and form through joint installation and individual works. The installation is an intervention; a structure of acoustic niches and visual zones. The senses are activated through sound vibrations, fields of color and shape elements. The individual work consists of slightly 3-dim. shapes on the wall and sound objects in the space.

 

I sine kunstnerskap har både Austeen og Magelssen utviklet språk hvor det sanselige blir vektlagt og undersøkt. Et fellestrekk ved deres kunstneriske metode er interessen for romlighet og fokusert / ufokusert lytting – lydelig og visuellt.

Silent Sounding er et møtepunkt hvor kunstnerne utforsker enkle grunnprinsipper knyttet til lyd, lys og form. Prosjektet består av en felles installasjon og individuelle arbeider.

Installasjonen er tenkt som en intervensjon i utstillingsrommet; en struktur som grunnlag for akustiske nisjer og visuelle soner. Sansene aktiveres gjennom lyd-vibrasjoner, farge-felt og form-elementer. Lyd, lys og form fremstår som likestilte medier, med individuelle frekvenser; harmoniske og dissonante.

I prosjektrommet er veggene aktiverte med enkle, svakt tre-dimensjonale former. Lavfrekvente, konkrete lydkilder danner utgangspunktet for en mindre gulvinstallasjon.

Date: March 05, 2018